文章  ( 16 )
访问计数 128780 (自2016年5月)
4975?1442652667
Volodja TO  micROS | 组织文章
发布时间:06/09/2016 21:02


Faculty


Lidong Chen Bo Ding Weihong Fan Jinlin Guo Deke Guo
Tianjiang Hu Li Liu Hui Liu Keju Peng Xuefeng Peng
Dianxi Shi Peichang Shi Yanzhen Wang Rui Wang Zhiyuan Wang
Kai Xu Shaowu Yang Wei Yi Xiaodong Yi Bo Zhang

Dongxiang Zhou Yun Zhou Huayong Zhu


Staff
Zaile Jiang


Students


Ph.D candidates:


Dongdong Bai Xiang Fu Ruibin Guo Zhongyuan Guo Wanrong Huang
Zhaowei Ma Manhui Sun Jiefu Tan Dengqing Tang Xiaoqiang Teng
Yunlong Wu Pengfei Zhang Boxin Zhao Hang Zhou Xin Zhou


Master students:


Hui Bao Chi Ben Zhongxuan Cai Xuefeng Chang Huiming Che
Mengxiao Chen Ben Hu Fu Li Minglong Li Yiying Li
Yingjun Liu Yunfei Liu Chongyu Pan Yu Tian Shangmin Wen

Hai Yang Bo Yuan Yanqi Zhang


Undergraduate students:
Chaoqun Wang

Alumni
Canben Yin


回复
Cancel Reply